POGOJI POSLOVANJA IN GDPR


POGOJI POSLOVANJA


1. Uvodne določbe

1.1. Predmetni splošni pogodbeni pogoji za najem modelov (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe FACA d.o.o. so sestavni del ponudb in pogodb o najemu modelov, sklenjenih med družbo in najemnikom modelov.

1.2. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med družbo in stranko, ter se nanašajo na vsako naročilo stranke, povezano z najemom modela (ponudba, predračun, naročilo, pogodba…). Z vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo (za vstop v pravno poslovno razmerje se štejejo sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe (v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in FACA d.o.o  uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji FACA d.o.o

1.3. Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani facacasting.si , prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.2. Cene in plačilni pogoji

2.1. Stranka in družba se dogovorita za ceno skladno s cenikom družbe oziroma po posebnem dogovoru, ki je naveden v pogodbi.

2.2. Družba je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti in tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.

2.3. Enak plačilni pogoj velja za vsa podjetja s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi.


3. Pravice in dolžnosti pogodbenih strank


3.1. Vse modele lahko najamete izključno preko agencije Faca Casting, ravno tako se za vse honorarje.

3.2. Vse fotografije na tej spletni strani so avtorsko zaščitene in jih ni dovoljeno naložiti ali uporabiti na način, ki lahko škoduje naši agenciji ali modelom, ki jih zastopamo.

3.3. Stranka je dolžna družbo obveščati o kakršnih koli težavah ali napakah, ki nastanejo v zvezi s poslovanjem.

3.4. Fotografij talentov na tej spletni strani brez privolitve agencije Faca Casting ni dovoljeno kopirati, shranjevati, deliti, posredovati ali jih kazati v javnosti. Strinjate se, da ne boste ustvarjali dela z uporabo, kopiranjem ali adaptiranjem materialov s te spletne strani.
4. Trajanje pogodbe


4.1. Pogodba je sklenjena za določen čas, dogovorjen v pogodbi. Pogodba se lahko podaljša izključno pisno, s sklenitvijo aneksa, potrdilom nove ponudbe ipd. Pogodba se v nobenem primeru ne podaljša avtomatično.

4.2. Ti splošni pogoji veljajo od 23.09.22 dalje do preklica ali spremembe.

4.3. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani www.facacasting.si in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji. Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru spremembe splošnih pogojev med trajanjem pogodbenega razmerja med Faca Casting in stranko spremembe oziroma novi splošni pogoji veljajo v primeru, da stranka z njimi soglaša. V primeru sklenitve nove pogodbe z isto stranko je družba ni dolžna posebej obveščati o veljavnosti novih ali spremenjenih pogojev.

4.4. Družba in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in družbo, reševati sporazumno. Če to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med Faca Casting in stranko, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa družba in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

4.5. Stranka s sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja.
GDPR


Spodnji GDPR je namenjen modelom, ki se prijavljajo preko spletnega obrazca. Da je obrazec veljaven in sprejet se mora model strinjati s pogoji poslovanja in našo GDPR politiko.

1. Družba FACA d.o.o. hrani in obdeluje osebne podatke modelov, npr. ime, priimek, spol, datum rojstva, telefonska številka, naslov elektronske pošte, naslov bivališča, višina, teža, številka obutve, konfekcijska številka in druge telesne mere, druge posebne lastnosti, igralske izkušnje, fotografije, videoposnetke za zgoraj naveden namen; za potrebe morebitnega izplačila honorarja pa tudi podatke kot so kraj in datum rojstva, EMŠO, DŠ , številka TRR, status v času izplačila.

2. Družba FACA d.o.o. osebne podatke modelov za enak namen, kot v 1. točki, posreduje tudi tretjim osebam (tj. producentom, naročnikom, agencijam in izvajalcem avdiovizualnih del) s sedežem v EU ali izven EU, kjer zagotovljena stopnja varstva osebnih podatkov ni nujno enaka kot v EU.

3. Družba FACA d.o.o. na svoji spletni strani in na socialnih omrežjih objavi fotografije in/ali posnetke avdiovizualnih del, pri katerih je model sodeloval.

4. Vsi osebni podatki, ki jih bodo modeli posredovali družbi FACA d.o.o., morajo biti resnični in točni in se zavezuje vse spremembe podatkov pisno sporočiti na naslov: info@facacasting.com.

5. Družba FACA d.o.o. ali producent, agencija oziroma naročnik, ki mu FACA d.o.o. posreduje podatke modela, lahko pošilja pisna, elektronska ali telefonska obvestila o povpraševanjih za sodelovanje pri produkciji avdiovizualnih del ali kontaktira po telefonu ali mailu.

6. Družba FACA d.o.o. hrani osebne podatke modela do zahteve preklica. Model lahko kadarkoli prekliče in zahteva pregled, popravek, prenos ali izbris podatkov, ali zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, in sicer tako, da o tem obvesti družbo preko elektronske pošte na naslov: info@facacasting.com.

7. Za več informacij o varstvu in obdelovanju osebnih podatkov se lahko model obrne na osebo, pooblaščeno za varstvo podatkov, ki je dosegljiva preko elektronske pošte na naslovu info@facacasting.com in ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijskem pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.